ปฏิทินการปฏิบัติงาน

รมต.กระทรวงศึกษาธิการ

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ


นายการุณ สกุลประดิษฐ์
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

นายประเสริฐ บุญเรือง
รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

นางวัฒนาพร ระงับทุกข์
รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

นายพิษณุ ตุลสุข
รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ศึกษาธิการจังหวัด

ศึกษาธิการจังหวัด

รองศึกษาธิการจังหวัด

รองศึกษาธิการจังหวัด

ภาพกิจกรรม